Parv Parkhiya - The Robotics Institute Carnegie Mellon University